Hantering av dödsbo i Stockholm

22 januari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att hantera ett dödsbo i Stockholmk kan vara en komplicerad och emotionellt laddad process, särskilt i en storstad där boenderätten och fastigheternas värden ofta är höga. För efterlevande och anhöriga kan det innebära en rad praktiska och juridiska steg som behöver tas, allt från att ordna med bouppteckning till att eventuellt sälja eller överlåta bostaden.

Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo i Stockholm utgör den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Ansvaret för dödsboet övergår till de närmaste anhöriga eller till en testamentsexekutor, om en sådan har utsetts enligt ett testamente. I Sverige är det vanligt att de efterlevande anhöriga bildar en så kallad dödsbodelägarkrets, vilken gemensamt förvaltar och beslutar om dödsboet tills det är avslutat genom arvskifte eller försäljning.

Juridiska steg vid hantering av dödsbo i Stockholm

När en person har avlidit i Stockholm ska en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska lämnas in till Skatteverket. Efter att bouppteckningen är klar kan arvskifte genomföras där tillgångarna fördelas mellan arvingarna enligt testamentet eller enligt lag om inget testamente finns.

dödsbo i Stockholm

En vanlig del av processen är också att fastighet, bostadsrätt eller andra värdepapper kan behöva värderas. Detta kan vara komplicerat i en storstad där värderingen är starkt påverkad av lokala marknadsförhållanden. Anhöriga kan behöva ta hjälp av mäklare, fastighetsvärderare eller andra experter för att få en korrekt värdering.

Praktiska åtgärder i samband med dödsbo

Utöver de juridiska stegen, finns det en mängd praktiska åtgärder som behöver tas hand om. Dessa kan inkludera att tömma bostaden, sälja eller skänka bort möbler och personliga tillhörigheter, teckna om abonnemang och säga upp tjänster. I Stockholm, där efterfrågan på bostäder är hög, kan det vara extra angeläget att snabbt kunna hantera praktiska frågor för att bostaden inte ska stå tom och medföra onödiga kostnader. Det kan dessutom vara emotionellt påfrestande att hantera de avlidnes tillhörigheter, särskilt om bouppteckning och arvskifte drar ut på tiden. Tack vare närvaron av flera seriösa företag som specialiserar sig på dödsbohantering, kan anhöriga få hjälp med allt från värdering till försäljning och bortforsling av lösöre.

Att tänka på vid försäljning

Om de närstående bestämmer sig för att sälja bostaden eller andra värdefulla tillgångar som ingår i dödsboet, finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Bostadsmarknaden i Stockholm är dynamisk och priser kan variera stort beroende på område och marknadsläge. Det kan vara klokt att anlita en erfaren mäklare som kan hjälpa till att få en korrekt värdering och navigera försäljningsprocessen på bästa möjliga sätt. Vid försäljningen är det också viktigt att uppmärksamma eventuella skatteregler, exempelvis reavinstskatt, och hur dessa kan påverka arvingarna. Då reglerna kring skatter är komplicerade, kan juridiskt stöd vara nödvändigt för att säkerställa att allt sköts korrekt.

Fler nyheter