När du behöver OVK-besiktning i Jönköping

09 oktober 2023
Veronica Urena

editorial

Inom fastighetsvärlden är OVK-besiktning ett viktigt och obligatoriskt förfarande som är av avgörande betydelse för fastighetsägare i Jönköping. För att förstå vikten av OVK-besiktning och när det är nödvändigt, låt oss utforska ämnet mer ingående.

Vad är OVK-besiktning?

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är en lagstadgad besiktning som syftar till att säkerställa att ventilationssystemet i en fastighet fungerar som det ska. Syftet med OVK är att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö genom att regelbundet kontrollera ventilationssystemets prestanda och tillstånd.

OVK-besiktning innefattar inspektion, mätning och provning av ventilationssystemet. Besiktningsmannen bedömer om systemet uppfyller de tekniska kraven som fastställts av Boverket och om det ger tillräcklig luftkvalitet. Om brister upptäcks krävs åtgärder för att rätta till dem.

Varför är OVK-Besiktning viktigt?

OVK-besiktning är av avgörande betydelse av flera skäl:

Hälsosam inomhusmiljö: Genom att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt bidrar OVK till att förhindra fuktproblem, mögelbildning och andra luftkvalitetsproblem som kan påverka människors hälsa negativt. Detta är särskilt viktigt med tanke på den tid som vi spenderar inomhus.

Energibesparing: Ett välskött ventilationssystem är mer energieffektivt och minskar fastighetens energikostnader över tid. Detta är en fördel både för fastighetsägare och hyresgäster.

Lagkrav: Svensk lag kräver att fastighetsägare genomför OVK-besiktning regelbundet och vidtar nödvändiga åtgärder om brister upptäcks. Att följa lagarna är inte bara en skyldighet utan också ett sätt att säkerställa fastighetens värde och funktionalitet.

ovk besiktning i Jönköping

När ska OVK-besiktning utföras?

OVK-besiktning ska utföras med jämna mellanrum, vanligtvis vart tredje till femte år. Den exakta frekvensen kan variera beroende på fastighetens användning och typ. Det är fastighetsägarens ansvar att följa de gällande lagarna och se till att besiktningen genomförs i tid.

Vem utför OVK-besiktning?

OVK-besiktning måste utföras av certifierade och oberoende besiktningsmän som har rätt kompetens och utbildning. Dessa besiktningsmän har inget intresse i fastigheten eller dess ventilationssystem för att säkerställa objektivitet.

Fördelar med OVK-besiktning

Utöver att uppfylla lagkraven finns det flera fördelar med att regelbundet genomföra OVK-besiktningar:

Hälsa och välbefinnande: Genom att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö bidrar OVK till att bevara hyresgästernas och användarnas hälsa och välbefinnande.

Energibesparing: Ett effektivt ventilationssystem minskar energikostnaderna, vilket kan översättas till lägre driftskostnader för fastighetsägaren.

Fastighetens värde: En fastighet med ett väl fungerande ventilationssystem har ett högre värde på marknaden.

OVK-besiktning är ett viktigt och nödvändigt förfarande för fastighetsägare i Jönköping. Det inte bara säkerställer en hälsosam inomhusmiljö utan bidrar också till energibesparing och upprätthållandet av fastighetens värde.

Som fastighetsägare är det viktigt att vara medveten om OVK-kraven och följa dem noggrant. Att anlita certifierade besiktningsmän är avgörande för att få tillförlitliga resultat och vidta nödvändiga åtgärder vid behov.

Läs mer på https://www.eesystem.se/ovk-besiktning 

Fler nyheter